ניצני אשכול - takanon
נווט למעלה

תקנון בית ספר ניצני אשכול

ביה"ס שם לו כמטרה - "שיפור האקלים הבית ספרי", ויצירת סביבה המקנה תחושת מוגנות לכל התלמידים והמורים. שיפור ערוצי התקשורת בין מורים והורים ובין מורים תלמידים ובין תלמידים תלמידים.
 
חוקי ביה"ס
אין שימוש באלימות פיסית.
אין שימוש בחרם.
אין שימוש בבריונות ואיומים.
  
חוק ראשון "אין שימוש באלימות פיסית"
 
דרגת אלימות
פירוט השלבים
דרכי תגובה
שלב 1
התנהגות אלימה פעם ראשונה
*  אמירה ברורה "תפסיק"!
*  המבוגר הנוכח מפריד בין הילדים.
*  תיעוד המקרה בכתב ע"י המבוגר או הילד
    עצמו.
שלב 2
התנהגות אלימה פעם שניה
*  תיעוד המקרה ע"י הילד או בעזרת המבוגר.
*  יידוע ההורים במכתב מביה"ס.
*  שלילת הפסקות באותו יום או למחרת.
שלב 3
התנהגות אלימה פעם
שלישית
*  תיעוד המקרה בכתב.
*  דיווח להורים והזמנתם לשיחה עם המחנכת.
*  גיבוש חוזה עם הילד.
*  קביעת ערוצי תקשורת רציפים בין ההורים
    למחנכת.
שלב 4
התנהגות אלימה פעם
רביעית
*  יידוע ההורים מיידית!
*  הרחקה הביתה.
*  אין חזרת התלמיד לביה"ס ללא שיחה של
    ההורים, מחנכת, יועצת/פסיכולוג ביה"ס.
 
חוק שני "אין שימוש בחרם"
המסר:
       ¨          אסור להתאגד בקבוצה ולפעול כנגד יחיד.
       ¨          כולנו אחראיים ליצירת סביבה מוגנת ותומכת בביה"ס.
       ¨          גם השותק שותף
דרכי תגובה:
       ¨          טיפול בילד המוחרם (ע"י מחנכת או יועצת).
       ¨          יִידוע להורים.
       ¨          תגובה מיידית בכיתה (בסמוך לאירוע).
       ¨          העלאת הנושא לדיון עם כל הכיתה (תוך שימת דגש על "דווח" לעומת "הלשנה").
 
חוק שלישי "אין שימוש בבריונות ואיומים":
המסר:
       ¨          איום במכות פוגע בתחושת המוגנות. גם איום מילולי זו אלימות!
       ¨          אצלנו כך לא יהיה אין איומים ובריונות בבית ספרנו!
       ¨          אין להתעלם, מחשש להסלמה!
דרכי תגובה:
       ¨          מבוגר הנוכח באיום מילולי נוהג בהתאם לדרכי התגובה המקובלות בבית
       ספרנו לאלימות פיסית.
       ¨         מידע  המגיע על איום, בריונות מצריך בירור, שיחה ודיון בנושא.
       (יש קושי לטפל במקרים שלא היינו נוכחים בהם).
 
חוק רביעי: "איו שימוש באלימות מילולית"!
המסר:   
"אלימות מילולית" היא כל מילה / ביטוי שלא מכבד, מזלזל ופוגע באחר.
 
ד ר ג ת  א ל י מ ו ת
 
ד ר כ י     ת ג ו ב ה
 
שלב  -   1
 • הפסקת האירוע מיידית.
 • שיחת ברור והתנצלות.
 • תיעוד האירוע ודרך הטיפול בו.
 • יידוע מחנך הכיתה ויידוע ההורים.
  
שלב  -  2
 • יידוע ההורים במכתב / טלפון.
 • עשייה מתקנת (כמו: הטלת עבודה בנושא, והצגתה לפני הכיתה).
 • שלילת הפסקה ומילוי דף התיעוד.
 שלב  -  3
 
 
 • הזמנת ההורים לשיחה.
 
שלב  -  4
 • גיבוש תוכנית אישית לתלמיד.
 • משימה חינוכית ערכית, השלמת משימות לימודיות.
 • הישארות ליום ארוך עם מטלות לביצוע, (מחייב הישארות מבוגר ויידוע ההורים).
 
חוק חמישי: ציות למבוגר – קבלת סמכות המבוגר!
המסר: 
על התלמיד להתנהג באופן נאות ולציית לכל הצוות החינוכי בביה"ס:
מחנכת, מורה מקצועי, אנשי מנהלה ומורה מחליפה.
 
ד ר ג ת  ה ה ת נ ה ג ו ת 
 
ד ר כ י     ת ג ו ב ה
 
שלב  -   1
 • מילוי טופס "התנהגות בלתי הולמת".
 • תיעוד בתיק "ניהול כיתה".
 • הזהרה בע"פ, התנצלות ועשייה מתקנת.
 
 
שלב  -  2
 • תיעוד האירוע בכתב, ושמירה בתיק ניהול כיתה.
 • יידוע ההורים במכתב. (דגם אחיד כמו לאלימות)
 • הכנת עבודה עם ההורים, בנושא "כבוד למבוגר" והצגתה בכיתה. (כיתות ג' – ו')
 
שלב  -  3
 • הזמנת ההורים לשיחה עם המחנכת ועם מורה מקצועי (אם יש צורך).
 • מילוי טופס שלב ג' ותיעוד בתיק ניהול כיתה.
 • הכנת חוזה, ויידוע לגבי השלב הבא.
 
שלב  -  4
 • טופס תיעוד.
 • הרחקה מבי"ס ליום אחד, צמוד לאירוע. לחלופין-לעשות "השעיה פנימה" בתוך ביה"ס.
(תלוי בחומרת האירוע).
 • חזרה לבי"ס – מותנית בשיחה עם הורים, מחנכת ומנהלת ביה"ס.
 • בניית תוכנית לעיצוב התנהגות / תוכנית טיפולית.
 
חוק שישי: כללים להתנהגות בזמן שיעור.
 
המסר: 
התלמיד יכנס לכיתה מיד עם הישמע הצלצול, לפני המורה.
התלמיד יתארגן לשיעור ויקבל את פני המורה בישיבה שקטה במקומו.
 
 
ד ר ג ת ה ה ת נ ה ג ו ת 
 
ד ר כ י     ת ג ו ב ה
 
שלב  -   1
 
 • התלמיד נשאר במקומו בהפסקה – שווה לזמן שאיחר.
 
שלב  -  2
 
 • התלמיד לא יצא להפסקה.
 
שלב  -  3
 
 • יידוע ההורים במכתב, ויידוע על התגובה בפעם הבאה.
 
שלב  -  4
 
 • הזמנת ההורים לשיחה בביה"ס. 
 
חוק שביעי: הפרעות בשיעור.
 
המסר: 
"אתה התלמיד –אחראי ללמידה שלך וגם כלפי המורה שלך"..!
·         רעש והפרעות שפוגעים במהלך תקין של השיעור.
·         קבלת מרות מבוגר במהלך השיעור.
 
ד ר ג ת  א ל י מ ו ת
 
ד ר כ י     ת ג ו ב ה
שלב  -   1
 • אזהרה + רישום.
שלב  -  2
 • רישום דקות לחיוב בהפסקה. 
שלב  -  3
 • ממשיך להפריע – יישאר בהפסקה וימלא מטלה.
שלב  -  4
 • אחרי הפרעות חוזרות 3 פעמים – ידוע הורים במכתב.
 
שלב  -  5
 • הזמנת הורים לשיחה לאחר הפרעות חוזרות עם המורה המקצועי.
 • עירוב גורמים טיפוליים.
        אפשרויות נוספות לבחירה:
 • הכנת עבודה ליום המחרת.
 • הישארות ל"יום ארוך" בידוע ההורים.
 
 
חוק שמיני: שמירה על הסביבה ועל חזות ביה"ס.
 
המסר: 
יש לשמור על רכוש ביה"ס ועל סביבתו!
**  במקרה של פגיעה ברכוש ציבורי או פרטי מתוך כוונה.
 
 
ד ר כ י     ת ג ו ב ה
 
 • שיחת בירור.
 
 • תיעוד.
 
 • יידוע ההורים והזמנת ההורים לשיחה.
 
 • תיקון הנזק – באחריות התלמיד והוריו.
 
 
במקרה של נזק שלא בכוונה
 
 • התלמיד יעזור לאב בית לתקן את הנזק או יבצע עבודה בביה"ס.
 • באחריות המחנכת – ביצוע העבודה המתקנת.
 
חוק תשיעי: נוכחות ועמידה בזמנים
 
 
המסר: 
יש להגיע בזמן לביה"ס ולהיות נוכח בכל השיעורים. לא עוזבים את שטח ביה"ס, ללא קבלת אישור!
 
 • באחריות המורים לבדוק נוכחות בבוקר ולרשום איחורים והיעדרויות ביומן הכיתה.
 • יש להביא אישור מההורים בכתב, על נסיעה לחבר בקיבוץ אחר בסוף יום הלימודים.
 • הוצאת ילד מביה"ס באמצע יום הלימודים ע"י הורה, מחייבת ידוע באופן ישיש למחנכת הכיתה.
 • טיפול בילד חולה – יש ליידע את המחנכת לגבי שליחת ילד חולה הביתה.
 
 
א. היעדרויות:
נוכחות תלמידים בביה"ס חובה – בכפוף לחוק ביקור סדיר.
   שלבים: (עפ"י נוהל חוזר מנכ"ל נ"א/2)
   
ד ר כ י     ת ג ו ב ה :
שלב 1  -  יישלח מכתב להורים.
שלב 2  -  במקרים של היעדרויות מרובות – יישלח מכתב להורים. (מצ"ב המכתב)
שלב 3  -  דווח לקצינת ביקור סדיר במועצה.
 
 
ב. איחורים
המסר:
"להפסיק להבין" ו – "אי הידיעה אינה פוטרת מאחריות"
 
נושא
 
פגיעה בתהליך הלמידה
מחויב בכל מקרה
תלוי בשיקול דעת
 
דרכי תגובה
 
  איחורים
 
 
1. איחורים ללא הצדקה, לא באופן סדיר.
 
 
 
V
 
 
ברור והתייחסות של המחנכת.
 
2. איחורים קבועים לביה"ס (באחריות ההורים).
 
V
 
* מעקב ורישום מדויק ע"י המחנכת – ביומן. (על מורה מקצועי חלה חובת היידוע).
* לאחר 3 פעמים טיפול ברמת הנהלת בי"ס (שליחת מכתב להורים).
 
3. איחור קבוע לשיעורים
(באחריות הילד).
 
V
 
 
א. פעם ראשונה להזהיר.
ב. רישום דקות – לחיוב השארות בהפסקה (תגובה מיידית).
ג. לאחר 3 איחורים  ישלח מכתב להורים (מכתב סטנדרטי).
ד. לאחר 3 איחורים נוספים – הזמנת ההורים לשיחה ע"י המחנכת.
 
 
חוק עשירי: בריחה משיעורים ומבית הספר
המסר:
על התלמיד להיות נוכח בכל השיעורים. אין לעזוב את חצר ביה"ס ללא קבלת אישור.
דרכי תגובה:
 
א. 
 
 
 
 
 
 
*  בריחה מביה"ס
 
 
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. באותו רגע מתקשרים להורים שיבואו לקחת את הילד.
2. למחרת – שיחה עם ההורים, מנהלת ביה"ס ומחנכת.
3. אם חוזר ובורח – מסכן את חייו, יחויבו ההורים ללוותו לביה"ס.
 
ב.
 
*  בריחה משיעור
 
V
 
 
1. לשוחח עם הילד ולידע את ההורים.
2. חוזר בשנית – הזמנת ההורים לשיחה  
3. חוזר בשלישית – שיחה עם היועצת.
 
 

 

חוק אחד עשר: שימוש בפלאפונים, מצלמות,אייפוד וכו'  
 
המסר: 
כל שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך שיעור, או בהפסקות (כולל צילום), אסור! על התלמיד להשאיר את המכשיר סגור, אלא אם כן קיבל אישור מהמחנכת. מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים לביה"ס.
 
ד ר כ י     ת ג ו ב ה :
שלב 1  -  שיחת בירור.
שלב 2  -  המכשיר יימסר למחנכת ויוחזר בסוף היום.
שלב 3  -  יידוע ההורים.
שלב 4  -  במקרה של שימוש חוזר – הזמנת ההורים לשיחה, תגובות בהתאם להפרת משמעת.
 
אלימות באמצעים טכנולוגיים:
שימוש בטלפון נייד לצילום בשיעור, צילום ללא ידיעת המצולם, איומים, הפצת תמונות ושמועות באינטרנט, הפצת תכנים פרטיים וכו'.
 דרכי התגובה:
כמו לגבי אירועי אלימות קשה שחלה עליהם חובת דיווח.
1.     דיווח למבוגר-שוברים את קשר השתיקה.
2.     הזמנת ההורים לשיחה בביה"ס. (גם אם האירוע קרה בבית וקשור לביה"ס).
3.     פעולה מתקנת מול הנפגע.
4.     חובת הדיווח- עפ"י נוהל חוזר מנכ"ל .
חוק שנים-עשר: תלבושת הולמת.
המסר:
על המורים והתלמידים להגיע בלבוש הולם, נוח ובטיחותי לביה"ס.
תלבושת אחידה- הונהגה בשנה"ל תשע"א עפ"י הנחיות משרד החינוך.(מחייבת בכל ימות השבוע).
נעלים- סגורות, לא עם "כפכפי אילת".
שיער- מסורק , אסוף ונקי.
איפור-אין למרוח לק צבעוני על הציפורנים ואין להגיע לביה"ס עם איפור.
דרכי תגובה:
1.     רישום אצל המורה + הערה לילד בע"פ.
2.     רישום אצל המורה+ יידוע ההורים במכתב.
3.     טלפון להורים- "להביא בגד החלפה".
4.     שליחה הביתה.